Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti: Miroslav Ronec - MPL STAVRO, so sídlom: Rybárska 1, 911 01  Trenčín, IČO:34 599 053,  zapísaná v Živnostenskom registri č.309-6222, (ďalej ako „predávajúci“), internetového obchodu www.dobrykutil.sk a upravuje postup zmluvných strán pri reklamácií tovaru zakúpeného v internetovom obchode predávajúceho.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s reklamačným poriadkom súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru a o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
 3. Záruka sa vzťahuje len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

Zodpovednosť za vady 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa objavia počas záručnej doby.
 2. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.
 3. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote, tá je zo zákona 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar inú záručnú lehotu, v záručnom liste predávajúci určený podmienky a rozsah tejto záruky.
 4. Do záručnej doby sa nepočíta doba, od kedy si kupujúci uplatnil právo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu, až do tej doby, keď bol kupujúci povinný si tovar prevziať. Ak sa predávajúci dohodne s kupujúcim na výmene tovaru za nový tovar, nová záručná doba začína plynúť dňom prevzatia nového tovaru.
 5. Práva zodpovednosti za vady zaniknú, pokiaľ neboli uplatnené v záručnej dobe. Kupujúci musí tovar skladovať až do konečného písomného alebo súdom potvrdeného rozhodnutia tak, aby sa vylúčilo jeho ďalšie poškodenie.
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:
 • poškodený mechanicky alebo inak,
 • používaný na iný účel než na aký bol tovar určený,
 • zle uložený tovar, alebo tovar používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho,
 • vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, ktorých intenzita nie je obvyklá pre SR
 • predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadne vady vzniknuté v jeho dôsledku.

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho: Miroslav Ronec - MPL STAVRO, so sídlom: Rybárska 1 PSC 911 01  Trenčín, IČO:34 599 053,  zapísaná v Živnostenskom registri č.309-6222,
 2. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bezodkladne, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
 3. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej podobe alebo vo forme mailu. V potvrdení musia byť presne označené chyby tovaru.
 4. Pri reklamácií predávajúci stanoví spôsob vybavenia reklamácie ihneď, pri zložitejších prípadoch do 3 dní od začatia reklamačného konania, v prípadoch, ak je potrebné zložité technické posúdenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa reklamačné konanie začalo.
 5. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade, že uplynie táto lehota má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať výmenu tovaru za nový tovar.
 6. Ak si kupujúci uplatni reklamáciu do prvých 12 mesiacov od zakúpenia tovaru, predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska, ktoré vydá autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba. Náklady spojené s odborným posudkom hradí predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok.
 7. Ak si kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od zakúpenia tovaru a tá je predávajúcim zamietnutá, predávajúci je povinný písomne informovať kupujúceho, kam môže poslať tovar na odborné posúdenie. V prípade, že kupujúci pošle tovar na odborné posúdenie osobe, o ktorej ho predávajúci informoval, náklady na posúdenie hradí predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok
 8. Ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, kupujúci môže uplatniť reklamáciu ešte raz. Záručná doba neplynie počas odborného posudzovania tovaru.
 9. Predávajúci kupujúcemu do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie uhradí všetky náklady spojené s odborným posúdením tovaru. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť.
 10. Spôsob vybavenie reklamácie uplatnenej v zákonnej záručnej dobe:
  • ak ide o odstrániteľnú chybu tovaru, predávajúci bezplatne odstráni chybu, vymení chybný tovar alebo jeho chybnú súčiastku, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. V prípade, že takýto postup nie je možný, predávajúci poskytne primeranú zľavu z pôvodnej kúpnej sumy alebo kupujúci môže odstúpiť od zmluvy.
  • ak ide o neodstrániteľnú chybu, kvôli ktorej kupujúci nemôže riadne používať tovar, má právo na výmenu chybného tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy. Kupujúci má rovnaké práva, ak po opätovnej oprave (najmenej 2 krát ) v záručnej dobe je tovar nepoužiteľný alebo má väčšie množstvo chýb (aspoň 3 chyby).
  • ak ide o iné neodstrániteľné chyby a kupujúci netrvá na výmene tovaru, predávajúci poskytne primeranú zľavu z pôvodnej kúpnej sumy alebo kupujúci môže odstúpiť od zmluvy.
 11. Akým spôsobom bude reklamácia vybavená určí kupujúci. Ak kupujúci určí nevhodný spôsob vybavenie reklamácie, predávajúci mu navrhne vhodnejší spôsob (napr. ak si kupujúci myslí, že ide o odstrániteľnú chybu a predávajúci zistí, že ide o neodstrániteľnú chybu). V prípade, že spotrebiteľ neurčí spôsob akým má byť vybavená reklamácia, stanoví ho predávajúci.
 12. Potvrdenie o uplatnení reklamácie je kupujúcemu doručené ihneď, ak to nie je možné, tak bez neskôr bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 13. Potvrdenie o uplatnení reklamácie zahŕňa:
  • kedy bola reklamácia uplatnená,
  • čo je reklamované - popis vady,
  • spôsob vybavenia reklamácie, ktorý je kupujúcim vybraný,
  • potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie,
  • potvrdenie o prevedení opravy,
  • doba trvania reklamácie,
  • odôvodnenie zamietnutia reklamácií - v prípade, že bola zamietnutá.
 14. Keď je reklamácia vybavená predávajúci túto skutočnosť oznámi kupujúcemu, e-mailom, SMS, alebo telefonicky. Ak kupujúci poslal tovar prepravnou spoločnosťou, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na jeho adresu.
 15. V prípade uznanie reklamácie predávajúci vráti sumu za tovar kupujúcemu na jeho bankový účet alebo v hotovosti na predajni.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci súhlasí s reklamačným poriadkom a podmienkami predávajúceho v okamihu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny v reklamačnom poriadku v súlade so zákonnými ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov.

 

V Trenčíne 24.5.2018

 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie