Vítame vás v našom novom eshope Dobrykutil.sk. Praktické rady nájdete v sekcii BLOG. Tovar máme skladom, DORUČÍME na druhý deň.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Miroslav Ronec - MPL STAVRO, so sídlom: Rybárska 1 PSČ 911 01  Trenčín, IČO:34 599 053,  zapísaná v Živnostenskom registri č.309-6222, (ďalej ako „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a odberateľom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

 2. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod www.dobrykutil.sk. Tieto VOP upravujú aj práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky www.dobrykutil.sk (ďalej len „webová stránka“).

 3. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia s tým, že tieto osoby - kupujúci, súhlasia, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito VOP, Reklamačným poriadkom a ďalšími podmienkami uvedenými na internetovom obchode www.dobrykutil.sk.

 4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, neupravené týmito VOP ani kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou, majú prednosť ustanovenia zmluvy.

 2. Registrácia  a užívateľský účet

 1. Kupujúci môže objednať tovar bez registrácie na internetovom obchode www.dobrykutil.sk.

 2. Kupujúci môže objednať tovar prostredníctvom registrácie na internetovom obchode www.dobrykutil.sk. Kupujúci po registrácií obdrží užívateľské meno a heslo a po prihlásení môže vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), prostredníctvom ktorého môže objednávať tovar.

 3. Pri objednávaní tovaru a pri registrácií do internetového obchodu je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Uvedené údaje je kupujúci povinný pri zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a za správnosť ním uvedených údajov.

 4. Užívateľské meno a heslo slúži k prístupu k užívateľskému účtu. Kupujúci je povinný dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti s prístupovými údajmi a chrániť ich pred tretími osobami.

 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúcemu a to najmä v prípade, užívateľský účet nie je používaný viac ako dva roky, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a obchodných podmienok.

 6. Kupujúci je oboznámený so skutočnosťou, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä v prípade uskutočňovania administratívnej údržby webovej stránky.

3. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí služby

 1. Internetový obchod www.dobrykutil.sk obsahuje tovary ponúkané predávajúcim, a to vrátane ich kúpnej ceny. Náklady na dopravu sú uvádzané samostatne. Kúpna cena ponúkaného tovaru a cena služieb zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ je zobrazená na internetovom obchode.

 2. Internetový obchod obsahuje informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru kupujúcemu.  Informácie súvisiace s nákladmi spojenými s dodaním tovaru platia iba v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky. V prípade doručenia tovaru mimo Slovenskú republiku, kupujúci nesie všetky náklady, ktoré sú k takémuto doručeniu potrebné alebo sa dopravné náklady určia individuálne podľa množstva tovaru.

 3. Kupujúci uskutoční objednávku prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára so všetkými potrebnými náležitosťami:

 • identifikovanie vybraného tovaru – druh tovaru, množstvo,
 • spôsob úhrady – kupujúci vyberie požadovaný spôsob úhrady,
 • spôsob doručenia – kupujúci vyberie požadovaný spôsob doručenia,
 • údaje potrebné pre doručenie tovaru - meno kupujúceho / názov spoločnosti (osobu zodpovednú za prevzatie tovaru), adresa pre doručnie, telefón, e-mailová adresa,
 • fakturačné údaje  - meno kupujúceho / názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené).
 1. Po obdržaní objednávky od kupujúcho predávajúci obratom potvrdí jej doručenie. Potvrdenie sa uskutoční formou zaslania e-mailu na e-mailovu adresu poskytnutú v objednávke. Takéto oznámenie sa považuje za akceptáciu objednávky. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú v okamihu, keď je kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

 2. Predávajúci má právo v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) kontaktovať kupujúceho za účelom  dodatočného potvrdenia objednávky.

 3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

 4. Informácie, ktoré kupujúci poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

4. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu cenu tovaru, takú ktorá bola dohodnutá v zmluve a je platná podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na dopravu (ďalej len "cena"). Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu:

  - bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v doručenom potvrdení objednávky,

  - dobierkou pri doručení kuriérom,

  - platobnou kartou cez GoPay bránu.

 2. Ak kupujúci uhradí predávajúcemu cenu prostredníctvom bezhotovostného prevodu, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena pripísaná na účet predávajúceho.

 3. Ak kupujúci uhradí predávajúcemu cenu stanovenú v zmluve, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 5. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa tovar už nevyrába, alebo termín dodania nie je možné splniť v čase požadovanom kupujúcim. V tomto prípade je predávajúci povinný neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu. Ak sa dohodnú na zrušení objednávky, predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 2. Kupujúci je  oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci je oprávnený počas tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať adekvátnym spôsobom ako je napr. bežné pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať v rámci týchto VOP neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

 3. Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Z toho vyplýva, že kupujúci môže svoje právo uplatniť aj prostredníctvom e-mailu, ktorý sa považuje za trvanlivý nosič. Formulár na odstúpenie od zmluvy s predvyplnenými údajmi je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.

 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované a to: identifikáciu tovaru, dátum objednávky, meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už uhradenú kúpnu cenu, číslo bankového spojenia a dátum. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný zaslať alebo osobne doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale na adresu sídla spoločnosti: Miroslav Ronec - MPL STAVRO, Rybárska 1, 911 01  Trenčín.

 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa zároveň aj každá doplnková zmluva, ktorá súvisí s kúpnou zmluvou. Ak by bol spolu s tovarom poskytnutý dar, kupujúci je po odstúpení od zmluvy povinný s tovarom vrátiť aj poskytnutý dar.

 7. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby od neho prijaté na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä kúpnu cenu a dopravné náklady. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu len najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný na internetovom obchode. Lehota na splnenie tejto povinnosti je 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, avšak predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe platby.

 8. Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu, napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte.

 9. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená (používaním tovaru nad rámec zistenia jeho vlastnosti), má predávajúci nárok na žiadanie náhrady škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 10. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1,  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

6. Preprava a dodanie tovaru

 1. Predávajúci môže tovar doručiť kuriérskou službou alebo iným prepravcom, vyzdvihnúť si tovar môže kupujúci aj osobne u predávajúceho.

 2. Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po pripísaní celej ceny za objednaný tovar na účet predávajúceho. Doba dodania je záväzná až po potvrdení zo strany predávajúceho.

 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar, ktorý je skladom, kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. Ak tovar nie je v dostatočnom množstve skladom, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojom sklade a objednáva tovar u dodávateľa až na základe akceptácie objednávky zákazníkom,  lehota dodania sa môže predlžiť o ďalších štrnásť dní.

 4. Predávajúci oznámi kupujúcemu termín dodania tovaru najneskôr deň pred dodaním tovaru. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote alebo do 24 hodín od vyzvania k odberu.

 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Náklady spojené s odstúpením a škodou vzniknutou predávajúcemu je kupujúci povinný uhradiť do 5 dní od doručenia výzvy predávajúceho.

 6. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení a riadne zabalený. V prípade nedodania tovaru podľa predchádzajúcej vety, kupujúci je povinný o zistených vadách bezodkladne podať správu predávajúcemu.

 7. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť produktov odporúčaných v sekcií "Súvisiace produkty". Ich nákup a použitie je svedomí a vedomí kupujúceho.
 8. Pri dodávke tovaru je kupujúci povinný urobiť vizuálnu a obsahovú kontrolu dodávaného tovaru ešte pred prevzatím tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal  je poškodený, je povinný toto zistenie oznámiť prepravcovi a následne vyhotoviť záznam o rozsahu a charakteru poškodenia tovaru - škodový zápis, ktorého správnosť potvrdí prepravca.

 9. Prepravca nezodpovedá za rozdiely dodaného tovaru oproti potvrdenej objednávke. Zistené rozdiely si kupujúci následne po prevzatí, najneskôr do 24 hodín, uplatní na u predávajúceho.

7. Ochrana osobných údajov

 1. Zaobchadzanie s osobnými údajmi kupujúceho a ich ochrana sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 2. Zaslaním objednávky kupujúci čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci uschoval poskytnuté osobné údaje a spracovával ich vo svojich informačných systémoch pre činnosti nevyhnutné pre podnikanie.

 3. Kupujúci berie na vedomie, že je zodpovedný za osobné údaje, ktoré poskytuje pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke tovarov a služieb poskytované internetovým obchodom. Je povinný ich uvádzať správne a pravdivo.

 4. Kupujúci má právo písomne vyžiadať od predávajúceho o informáciu o spracovaní jeho osobných údajov a predávajúci je povinný mu informáciu poskytnúť.

 5. Kupujúci súhlasí, že mu budú zasielané informácie ohľadne tovaru, služieb alebo spoločnosti predávajúceho a tiež so zasielaním informácií obchodného charakteru na elektronickú adresu kupujúceho.

8. Záruka, reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za poškodený tovar a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť podľa platného Reklamačného poriadku.

 2. Reklamácie sa vybavujú podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uverejnený na stránke e-shope. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s reklamačným poriadkom súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

9. Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@dobrykutil.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Predavajúci si splní povinnosť písomného oznámenia tejto zmeny jej umiestnením na internetovom obchode.

 2. V prípade neistoty pri určení doby používania tovaru, sa predavajúci a kupujúci dohodli, že za dobu používania tovaru sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa kedy je tovar vrátený predávajúcemu, resp. odovzdaný kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

 3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 4. Tieto VOP sú platné od 5.3.2015 a nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu v okamihu odoslania elektronickej objednávky predavajúcemu..

 5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

v Trenčíne 1.2.2016