Vítame vás v našom novom eshope Dobrykutil.sk. Praktické rady nájdete v sekcii BLOG. Tovar máme skladom, DORUČÍME na druhý deň.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

(Spotrebiteľ)


Meno a priezvisko / názov firmy :


Adresa bydliska / adresa firmy:


Telefónne číslo :


E – mail :


týmto oznamujem, že


O D S T U P U J E M


od kúpnej zmluvy na tento tovar uzavretej cez e-shop www.dobrykutil.sk so spoločnosťou Miroslav Ronec - MPL STAVRO, Rybárska 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34599053, zaregistrovaný na Okresnom úrade v Trenčíne dňa 11.9.1996. Číslo živnostenského registra: 309-6222. (Predavajúci)

Spotrebiteľ týmto vracia Predávajúcemu nižšie špecifikovaný zakúpený tovar v lehote 14 dní od zakúpenia:


1. Názov tovaru :


2. Číslo tovaru :


3. Číslo objednávky :


4. Číslo faktúry :


Spotrebiteľ je vedomý toho, že podľa § 10, ods. 4 v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, je Predávajúci oprávnený požadovať od Spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo na základe takého používania tovaru, ktoré je nad rámec používania, ktoré je potrebné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Vyplní Spotrebiteľ:
Žiadam o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar prevodom
na bankový účet č.: .......................................................................................................................................................

Spotrebiteľ je vedomý toho, že platba za zakúpený tovar bude vrátená na nim uvedený účet až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť - podľa toho, čo nastane skôr.

 

Dátum :

Podpis spotrebiteľa :